Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Eric Kot Man-Fai